Briefly in English

Anjalankoski-rahoitus

Mitä on Anjalankoski-rahoitus?

Pohjois-Kymen Kasvu ry:n Anjalankoski-rahoituksen tavoitteena on aktivoida entisen Anjalankosken alueella toimivia yhdistyksiä, yhteisöjä ja mikroyrityksiä. Rahoitukseen käytettävät varat on saatu Anjalankosken kaupungilta ohjelmakauden 2007-2013 Leader-toimintaan ja ne on sovittu Kouvolan kaupungin kanssa käytettäväksi Anjalankoski-rahoitukseen. Kaikkiaan rahoitusta on käytettävissä n. 24 000 euroa.

Rahoituksen jakamisesta päättää Pohjois-Kymen Kasvun hallituksen alaisuudessa toimiva Anjalankoski-jaosto, johon kuuluu henkilöitä Kasvun hallituksesta sekä entisen Anjalankosken kaupungin alueen yhdistyksistä ja yrityksistä. Jaosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja päättää rahoituksesta valintajaksoittain.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Tukea voivat hakea entisen Anjalankosken alueella toimivat rekisteröityneet tai rekisteröitymättömät yhdistykset, muut yhteisöt, mikroyritykset tai yrityksen perustamista suunnittelevat yksityishenkilöt. Hakijana toimivan yhdistyksen tai yrityksen tulee olla Pohjois-Kymen Kasvun jäsen. Yksityishenkilön tai rekisteröitymättömän yhdistyksen tms. ollessa hakijana yksityishenkilön tai vähintään yhden ryhmän jäsenen tulee olla Pohjois-Kymen Kasvun jäsen.

Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet Anjalankoski-rahoitusta. Sama hakija voi saada samankaltaiseen toimintaan tukea vain kerran.

Mihin rahoitusta voi saada ja mihin ei?

Anjalankoski-rahoitusta voi saada:

Rahoituksen saamisessa on eduksi, jos projekti on konkreettinen ja helposti toteutettavissa oleva ja se saa aikaan uutta ja pysyvää toimintaa. Hyvä projekti korostaa yhdessä tekemistä paitsi projektin aikana, myös sen päätyttyä ja siitä on hyötyä mahdollisimman monelle.

Rahoitusta ei myönnetä tuotteiden hankintaan tai niiden valmistamisesta aiheutuviin kustannuksiin, palkkoihin, päivärahoihin, kilometrikorvauksiin, puhelinkuluihin, kunnan vastuulla oleviin hankintoihin, lakisääteiseen toimintaan, hakijan vakiintuneeseen- tai perustoimintaan eikä yritysten kilpailua vääristäviin toimiin.

Paljonko rahoitusta voi saada?

Yhteen projektiin tukea voi saada 100 € – 6 000 €. Projektin omarahoitus on 0-50 %. Tukiprosentti määräytyy tapauskohtaisesti. Muista hakijan hakemista tai saamista avustuksista ja tuista on mainittava hakuvaiheessa. Jos projektissa kerätään varoja (esim. osallistumismaksuja, pääsylipputuloja tms.), siitä on mainittava hakuvaiheessa ja tulojen käyttötarkoituksesta täytyy tehdä hakemukseen selvitys.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella Pohjois-Kymen Kasvun nettisivujen kautta. Hakujaksoja on vuonna 2019 korkeintaan kaksi. Vuonna 2019 hakujaksot ovat 1.1.-30.4. ja tarvittaessa 1.5-31.10.. Rahoituspäätöksen saa noin kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä. Tarvittaessa Anjalankoski-jaosto haastattelee hakijat tai osan heistä.

Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä projektissa tehdään, mikä on projektin aikataulu, ketkä projektin toteuttavat ja mikä on projektin kustannusarvio. Jos kyseessä on tapahtuma tms., myös tapahtuman markkinointitapa pitää kertoa hakemuksessa. Hankinnoista (esim. yhteiset harrastusvälineet) on tehtävä etukäteen selvitys siitä, missä niitä säilytetään ja kuinka kauan, miten niiden yhteiskäyttö järjestetään ja kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta ja mahdollisesta vakuuttamisesta.

Projektin toteuttaminen

Hakijalle toimitetaan päätöksenteon jälkeen rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot rahoituksen käyttämisestä. Projektin voi aloittaa rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Saatu rahoitus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, muuten tuki saatetaan periä takaisin.

Tuki maksetaan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille rahoituspäätöksen tekemisen jälkeen. Hakijan jäsenyyden tulee olla hyväksyttynä ennen kuin tuki maksetaan. Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa sinä vuonna, kun tuki on myönnetty.

Jos projekti ei toteudu, tulee siitä ilmoittaa Pohjois-Kymen Kasvuun heti. Jos projektin sisältö ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee muutoksista sopia etukäteen Pohjois-Kymen Kasvun kanssa.

Kuitit ja/tai tiliotteet ja muut vastaavat tositteet tulee säilyttää projektin päättymisen jälkeen. Hakijan on esitettävä alkuperäiset tositteet kysyttäessä Pohjois-Kymen Kasvulle.

Jos projektissa järjestetään opintomatka, kurssi tms., siitä tulee toimittaa osallistujalista loppuraportin mukana.

Jos projektin kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus tuesta palauttaa Pohjois-Kymen Kasvu ry:n tilille. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.

Projektin jälkeen

Projektin päätyttyä hakijan tulee toimittaa sähköisesti vapaamuotoinen mutta rahoituspäätöksen ehdot täyttävä loppuraportti, joka voi olla esim. pp-esitys, videopätkä, valokuvakooste tai lyhyt raportti. Pohjois-Kymen Kasvulla on käyttöoikeus projektien loppuraportteihin ja niiden materiaaleihin.

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin