Briefly in English

Säpinäsataset

Mitä ovat Säpinäsataset?

Säpinäsataset ovat Pohjois-Kymen Kasvun omaa nuoriso-Leader-rahoitusta nuorten itsensä ideoimiin yleishyödyllisiin pieniin projekteihin. Säpinäsataset rahoitetaan ohjelmakaudelta 2007-2013 käyttämättä jääneillä kuntarahoilla ja rahoitusta on varattu tähän tarkoitukseen 10 000 €/vuosi. Rahoituksesta päättää Kasvun nuorisojaosto.

Kuka voi hakea Säpinäsatasia?

Tukea voi hakea ryhmä kouvolalaisia tai iittiläisiä nuoria tai tällä alueella toimiva yhdistys, 4H-yritys tai muu vastaava, poikkeustapauksissa myös yksittäinen henkilö. Ryhmän tulee koostua 13-29-vuotiaista nuorista ja ryhmälle tulee olla nimetty yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Vähintään yhden ryhmän jäsenen tulee olla Pohjois-Kymen Kasvu ry:n jäsen tai kannatusjäsen (myös yksittäisen henkilön tulee olla jäsen).

Sama hakija (koskee kaikkia ryhmän jäseniä) voi hakea vain yhtä projektia kalenterivuodessa, sama hakija saa samanlaiseen toimintaan tukea vain kerran ja hakijoita voi olla samaa projektia kohden vain yksi. Säpinäsataset on tarkoitettu ensisijaisesti niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin hakeneet Säpinäsatasia.

Mihin Säpinäsatasia voi käyttää?

Säpinäsatasia voi käyttää nuorten ideoimien projektien toteuttamiseen, joissa nuoret ovat toteuttajina. Projektien teema on vapaa. Toiminnan tulee olla päihteetöntä ja laillista. Hyödyn tulee kohdistua Kouvolan ja/tai Iitin alueelle. Säpinäsatasia ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin, palkkoihin tai päivärahoihin, puhelinkuluihin, ruokailu- ja kahvituskuluihin, kunnan vastuulla oleviin hankintoihin tai vakiintuneeseen toimintaan. Säpinäsataset on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty.

Projekti saa todennäköisimmin rahoitusta silloin, kun se on konkreettinen ja helposti toteutettavissa, saa aikaan pysyvää ja/tai uutta toimintaa, hyödyttää mahdollisimman monia ja lisää yhdessä tekemistä myös projektin päätyttyä.

Paljonko rahaa saa?

Rahaa yhteen projektiin saa 100- 2500 €. Tuki on 100 %, kun projektin kustannusarvio on 100-200 € (omaa rahaa ei tarvita) ja 90 %, kun projektin kustannusarvio on 201-555 € (omaa rahaa tarvitaan 20-55 €). Projektin kustannusarvio voi olla myös yli 2500 €, jolloin maksimiavustus on 2500 € ja loput hakijan omaa rahaa. Muista avustuksista ja tuista on mainittava hakuvaiheessa.

Miten Säpinäsatasia haetaan?

Säpinäsatasia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella

Hakemuksessa pitää esittää toimintasuunnitelma, jossa kerrotaan, mitä projektissa tehdään, milloin projekti toteutetaan, ketkä osallistuvat tekemiseen ja projektin kustannusarvio. Jos kyseessä on tapahtuma tai vastaava, myös sen markkinointitapa pitää kertoa hakemuksessa. Jos projektissa kerätään esim. osallistumismaksuja tai muita tuloja, tulojen käyttötarkoituksesta tulee kertoa hakemuksessa. Jos projektissa hankitaan esim. harrastusvälineitä tms., hakemuksessa pitää selvittää, missä välineitä säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu ja kuka vastaa niiden  kunnossapidosta ja kuinka pitkään.

Hakujaksoja on vuonna 2018 neljä: 1.1.-28.2., 1.3.-30.4., 1.5.-31.8. ja 1.9.-31.10. (1.11. alkaen jätettyjen hakemusten jakso päättyy arviolta 28.2.2019). Kasvun nuorisojaosto käsittelee hakujakson päättymiseen mennessä tulleet hakemukset heti seuraavassa kokouksessa, joiden alustava aikataulu vuonna 2018 on 13.3., 15.5., 11.9. ja 13.11.. Nuorisojaosto voi siirtää päätöksen tekemisen joistakin hakemuksista Kasvun hallitukselle ja tarvittaessa hakija haastatellaan.

Milloin projektin voi aloittaa ja miten raha maksetaan?

Hakijalle toimitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot projektin toteuttamisesta. Projektin voi aloittaa heti, kun Pohjois-Kymen Kasvu on antanut siihen luvan. Tarvittava jäsenmaksu/jäsenmaksut tulee olla maksettuna Pohjois-Kymen Kasvun tilille ennen kuin tuki maksetaan hakijalle.

Mitä pitää muistaa projektia toteutettaessa ja sen jälkeen?

Jos projekti ei toteudu lainkaan, siitä tulee ilmoittaa Pohjois-Kymen Kasvulle heti.  Jos projekti ei etene suunnitellusti, muutoksista tulee sopia etukäteen Kasvun kanssa. Jos projektin kustannukset ylittyvät, tuki ei kasva rahoituspäätöksestä myönnetystä summasta vaan ylittyvät kustannukset jäävät hakijan maksettavaksi. Jos projektin kustannukset alittuvat, tulee käyttämättä jäänyt osuus tuesta palauttaa Kasvulle. Jos projekti ei täytä rahoituspäätöksen ehtoja, voi Pohjois-Kymen Kasvu periä tuen takaisin.

Kun projekti on päättynyt, hakijan pitää toimittaa vapaamuotoinen ja rahoituspäätöksen ehdot täyttävä loppuraportti Pohjois-Kymen Kasvulle. Loppuraportti voi olla esim. lehtileike, videopätkä, valokuvia tai lyhyt raportti. Pohjois-Kymen Kasvulla on oikeus käyttää loppuraporttia omassa viestinnässään. Loppuraportin kanssa toimitetaan maksutositteet (esim. kopiot kuiteista tai tiliotteesta) tehdyistä hankinnoista. Jos projektissa on tehty opintomatka, kurssi tms., loppuraportin liitteeksi toimitetaan osallistujien allekirjoittama osallistujalista.

 

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin