Briefly in English

Elinvoimaa kyliin -teemahanke

Mikä?

Elinvoimaa kyliin -teemahanke on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoima Leader-rahoitteinen hanke. Teemahanke kokoaa yhteen alahankkeita, jotka olisivat yksittäisinä hankkeina liian pieniä rahoitettaviksi Leader-rahoituksella. Kasvu huolehtii koko hankekokonaisuuden hallinnoinnista. Alahankkeiden toteuttajat hoitavat omien hankkeidensa kirjanpidon ja raportoinnin, mutta alahankkeen toteuttaminen on kuitenkin kevyempää kuin ns. ”normaalin” Leader-hankkeen. Koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 140 000 €.

Mitä alahankkeessa voi tehdä, mitä ei rahoiteta?

Alahankkeessa voi toteuttaa samanlaisia yleishyödyllisiä investointeja kuin ”normaalissakin” Leader-rahoitteisessa hankkeessa eli esim. rakentaa tai kunnostaa rakennuksia tai rakennelmia tai hankkia koneita tai laitteita. Alahankkeessa voi esim. kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja, kylän ulkoilu- tai liikuntapaikkoja, kulttuuri- tai maisemakohteita tai parantaa harrastusmahdollisuuksia tms..

Alahankkeessa ei voi toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, korvausinvestointeja, hakijan tavanomaista toimintaa, vesistöjen kunnostamisinvestointeja tai sellaisia investointeja, jotka eivät paranna toiminnallisuutta. Käyttöomaisuuden hankintaa ei voida tukea.

Kuka voi toimia hakijana?

Hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö eli esim. rekisteröitynyt yhdistys.

Minkä kokoisia alahankkeet voivat olla ja paljonko rahaa voi saada?

Alahankkeiden tulee olla kokonaiskustannuksiltaan 1 000 -10 000 € ja niihin voi saada julkista tukea maksimissaan 70 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla rahaa tai talkootyötä, jonka laskennallinen arvo on 15 €/henkilö/tunti. Traktorilla tehtävän konetyön arvo on 45 €/tunti. HUOM! Talkoo lasketaan sekä rahoituksen että kustannusten puolelle samansuuruisena, joten talkoon käyttö omarahoituksena nostaa hankkeen kustannuksia.

Milloin alahankkeiden haku käynnistyy ja mikä on koko hankkeen aikataulu?

Alahankkeiden haku käynnistyy 1.1.2019 ja päättyy 31.3.2019. Kasvun hallitus käsittelee alahankkeiden hakemukset 10.4.2019 kokouksessaan ja valitsee rahoitettavat hankkeet.  Alahankkeiden pitää olla toteutettuna 31.1.2020 mennessä eli toteutukseen on aikaa vajaa vuosi.

Miten alahankkeeksi haetaan?

Alahankkeeksi haetaan teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B-lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan hakijayhteisön sääntöjen mukaan ja toimitetaan Kasvun toimistoon.  Lomakkeen liitteeksi vaaditaan selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. viimeisin tilinpäätös), yhdistyksen voimassa olevat säännöt ja viimeisin rekisteriote sekä allekirjoitettu pöytäkirjanote siitä yhdistyksen kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty. Hankkeesta riippuen voidaan vaatia lisäksi esim. rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, palovakuutustodistus sekä eritelty kustannus- ja rahoitussuunnitelma.  HUOM! Jos hankkeeseen tarvitaan toimenpide- tai rakennuslupa, se tulee olla hakemuksen liitteenä, joten lupaprosessi kannattaa laittaa vireille heti! Opastusta hankesuunnitelman tekoon on saatavilla Kasvun hallintosihteeriltä: jaana.vasko(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 050 513 4634. Muista jättää hakemus ajoissa eli viimeistään 31.3.2019!

Miten rahoitettavat alahankkeet valitaan?

Alahankkeen tulee sopia sisällöltään rahoitettavaksi teemahankkeen alahankkeena ja hakijan tulee pystyä huolehtimaan oma osuutensa hankkeen toteutuksessa. Kasvun hallitus pisteyttää kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset Kasvun valintakriteerien mukaan. Etusijalla valinnassa ovat hakijat, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin tukea. Jos hakemuksia on enemmän kuin rahaa on jaettavissa, pisteytys ratkaisee, saako alahanke rahoitusta vai ei. Valinnassa painotetaan lisäksi alahankkeiden vaikuttavuutta ja investoinnista hyötyvien ihmisten määrää. Tuen ulkopuolelle jäävien alahankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista sähköpostitse. Mukaan valittavien alahankkeiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta.

Mitä hankkeen toteuttajan on hyvä tietää?

Rahoitus on jälkirahoitteista eli tuki maksetaan jälkikäteen maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan. Alahanke on toteutettava hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti ja mahdolliset muutokset pitää hyväksyttää etukäteen.

Lisätiedot:

Hallintosihteeri Jaana Vasko: jaana.vasko@pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 050 513 4634.

(Sivu päivitetty 17.12.2018)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin