Briefly in English

Kasvun pienet investoinnit -teemahanke

Mikä?

Kasvun pienet investoinnit -teemahanke on Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hallinnoima Leader-rahoitteinen teemahanke. Teemahankkeessa hankkeen hallinnoija kokoaa jonkin teeman alle pieniä alahankkeita, jotka olisivat yksittäisinä hankkeina liian pieniä rahoitettaviksi. Kasvu hoitaa hankekokonaisuuden hallinnoinnin, mutta alahankkeiden toteuttajien on kuitenkin hoidettava mm. omien hankkeidensa kirjanpito ja raportointi. Alahankkeen toteutus on hakijalle hallinnollisesti kevyempää kuin ns. ”normaalin” Leader-hankkeen. Koko hankkeen kokonaiskustannukset ovat 140 000 €.

Mitä alahankkeessa voi tehdä, mitä ei rahoiteta?

Alahankkeessa voi toteuttaa samanlaisia yleishyödyllisiä investointeja kuin ”normaalissakin” Leader-rahoitteisessa hankkeessa eli esim. rakentaa tai kunnostaa rakennuksia tai rakennelmia tai hankkia koneita tai laitteita. Alahankkeessa voi esim. kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja, kylän ulkoilu- tai liikuntapaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia tms..

Alahankkeessa ei voi toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, korvausinvestointeja, hakijan tavanomaista toimintaa, vesistöjen kunnostamisinvestointeja tai sellaisia investointeja, jotka eivät paranna toiminnallisuutta. Käyttöomaisuuden hankintaa ei voida tukea.

Jos olet epävarma, onko ideasi tukikelpoinen vai ei, kannattaa kysyä Kasvun henkilökunnalta vinkkejä!

Kuka voi toimia hakijana?

Hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö eli esim. rekisteröitynyt yhdistys.

Minkä kokoisia alahankkeet voivat olla ja paljonko rahaa voi saada?

Alahankkeiden tulee olla kokonaiskustannuksiltaan 1 000 -13 000 € ja niihin voi saada julkista tukea maksimissaan 70 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla rahaa tai talkootyötä, jonka laskennallinen arvo on 15 €/henkilö/tunti. Traktorilla tehtävän konetyön arvo on 30 €/tunti. HUOM! Talkoo lasketaan sekä rahoituksen että kustannusten puolelle samansuuruisena, joten talkoon käyttö omarahoituksena nostaa hankkeen kustannuksia.

Milloin alahankkeiden haku käynnistyy ja mikä on koko hankkeen aikataulu?

Alahankkeiden haku käynnistyy 15.3.2018 ja päättyy 31.5.2018. Kasvun hallitus käsittelee alahankkeiden hakemukset 20.6.2018 kokouksessaan. Alahankkeen toteutus voi alkaa sitten, kun Pohjois-Kymen Kasvu antaa siihen luvan. Alahankkeiden pitää olla toteutettuna 31.12.2019 mennessä eli toteutukseen on aikaa noin puolitoista vuotta.

Miten alahankkeeksi haetaan?

Alahankkeeksi haetaan teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B-lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan hakijayhteisön sääntöjen mukaan ja toimitetaan Kasvun toimistoon. Lomakkeen liitteeksi vaaditaan selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. viimeisin tilinpäätös). Lisäksi hankekohtaisesti voidaan vaatia esim. rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, jäljennökset toimenpideluvista ja palovakuutustodistus sekä eritelty kustannus- ja rahoitussuunnitelma. Opastusta hankesuunnitelman tekoon  on saatavilla Kasvun hallintosihteeriltä: jaana.vasko(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 050 513 4634, kannattaa tutustua myös lomakkeen 3325B_täyttöohjeeseen. Muista jättää hakemus ajoissa eli viimeistään 31.5.2018!

Miten rahoitettavat alahankkeet valitaan?

Alahankkeen tulee sopia sisällöltään rahoitettavaksi teemahankkeen alahankkeena ja hakijan tulee pystyä huolehtimaan oma osuutensa hankkeen toteutuksessa. Kasvun hallitus pisteyttää kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset Kasvun valintakriteerien mukaan. Jos hakemuksia on enemmän kuin rahaa on jaettavissa, pisteytys ratkaisee, saako alahanke rahoitusta vai ei. Valinnassa painotetaan lisäksi alahankkeiden vaikuttavuutta ja investoinnista hyötyvien ihmisten määrää. Tuen ulkopuolelle jäävien alahankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista sähköpostitse. Mukaan valittavien alahankkeiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta.

Mitä hankkeen toteuttajan on hyvä tietää?

Rahoitus on jälkirahoitteista eli tuki maksetaan jälkikäteen maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä kustannuksia vastaan. Alahanke on toteutettava hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti ja mahdolliset muutokset pitää hyväksyttää etukäteen.

Lisätiedot:

Hallintosihteeri Jaana Vasko: jaana.vasko(at)pohjois-kymenkasvu.fi tai puh. 050 513 4634.

 

(Sivu päivitetty 14.3.2018)

LeaderEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin